شاخه ایرانی انجمن بین المللی ژئوسنتتیک با همکاری انجمن مهندسی ژئوسنتتیک ایران برگزار می نماید

زمان: چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۰

از ساعت ۱۹ الی ۲۲