آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه
انجمن صنفی کارفرمایی مهندسی ژئوسنتتیک استان تهران (زمین ساز)

نوبت اول
بدینوسیله از اعضای محترم انجمن دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی سالانه که در روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱ صبح در محل شرکت IMQتشکیل می گردد. حضور بهم رسانند.

نشانی: خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، کوی ۶، پلاک ۱۵

دستور کار جلسه:

۱- استماع گزارش بازرسین و هیات مدیره

۲- استماع گزارش خزانه دار

۳- انتخابات هیات مدیره