زهکشی و آب بندی پروژه های ساختمانی

انرژی عناصر آینده

طی چند ساله اخیر گسترش ساخت پروژه های چندمنظوره و برجهای مسکونی، تجاری و هتل ها در شهرهای بزرگ ایران نیاز به زهکشی ساختمان، آببندی و حفاظت سازه های احداث شده در حفاریها و گودهای اجرا شده برای ساخت این پروژه ها را اجتناب ناپذیر کرده است.

ژئوساخت قابلیت بررسی و طراحی سیستم مناسب زهکشی و آب بندی پروژه را دارا می باشد.

برای کسب اطلاعات جامع در خصوص زهکشی ساختمان به اینجا مراجعه نمائید.