drainage-1

drainage-2

زهکشی سه بعدی

شبکه های زهکشی سه بعدی پانل های پلی پروپیلنی که جهت زهکشی جریان سیال با قابلیت گذردهی بالا (Flow Rate) مورد استفاده قرار می گیرند و به یاری چفت و زبانه های موجود روی بدنه شان، به آسانی به یکدیگر متصل می شوند و صفحات زهکشی با ابعاد دلخواه ایجاد می نمایند. عليرغم وجود فضاي باز زياد در سطح مقطع زهکش ها نوع طراحي آنها ظرفیت فشاري زيادي را براي آن ها تامين کرده است.

×