طراحی و ساخت بام سبز

انرژی عناصر آینده

انرژی عناصر آینده

یک بام سبز، بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی، خاک و یا با محیط کشت روینده پوشانیده می شود. کلمه بام سبز می تواند برای سقفهای دارای پانل خورشیدی هم استفاده شود. بام سبز اوج تلفیق مهندسی عمران با محیط طبیعی است.

سیستمهای ژئوسنتتیک زهکش، آببند و فیلتر ژئوساخت و تجربه اجرایی مهندسین شرکت زمینه اجرا و طراحی مقرون به صرفه   گزینه ای سریع و اقتصادی و بادوام برای سقف مجموعه های مسکونی، مراکز خرید و حتی کارخانه های صنعتی فراهم خواهد آورد.

×