گواهی عضویت در اتاق بازرگانی

کارت اتاق بازرگانی

ایزو ۹۰۰۱

انرژی عناصر آینده

کارت عضویت در انجمن ژئوسنتتیک

انجمن ژئوسنتتیک