شرکت در کنفرانس جهانی ژئوسنتتیک ۲۰۱۲ در برلین آلمان

 

انرژی عناصر آینده

کنفرانس ۲۰۱۲ ژئوسنتتیک برلین