کارگاه آموزشی خاک مسلح و کنترل فرسایش خاک در دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی با موضوع “مقایسه اقتصادی دیوار ژئوگریدی با گزینه های مطرح دیگر” با سخنرانی جناب آقای مهندس محمدرضا اشگبوسی در تاریخ ۱۱تیر ماه سال ۹۷ برگزار شد.

 

 

ژئوساخت

مقایسه اقتصادی دیوار ژئوگریدی با گزینه های مطرح دیگر

ژئوساخت

کارگاه آموزشی خاک مسلح و کنترل فرسایش خاک