شرکت انرژی عناصر آینده

پروژه پلهای روگذر میدان نفتی یادآوران

نوع پروژه: دیوار خاک مسلح ژئوگریدی

نوع محصول: ژئوگرید و بلوک مدولار

توضیحات :

این پروژه با تکیه بر حذف شمع بعنوان پایه پل های روگذر راه اهن با استفاده از دیواره خاک مسلح باربر طراحی و اجرا گردید.

ابزار بندی پروژه هم در جهت افقی و هم در جهت عمودی کمک شایانی در بحث کنترل نشت و تغییر شکل نما به پیمانکار اصلی پروژه نمود.