شرکت انرژی عناصر آینده

پروژه ساختمان بانک کارآفرینان اردبیل

نوع پروژه: آب بندی فونداسیون و دیوارهای حائل

نوع محصول: پوشش عایق بنتونیتی

توضیحات :

عمق گودبرداری در این پروژه حدود ۱۸ بوده و سیستم پایدارسازی موقت دیواره با استفاده از نیل و انکر صورت گرفته است.

با توجه به عدم وجود آب های زیر سطحی در محدوده پروژه سیستم آب بندی زیرفونداسیون و پشت دیوارهای حائل طراحی و اجرا شد.

شرکت انرژی عناصر آینده

شرکت انرژی عناصر آینده