انرژی عناصر آینده

پروژه تونل دسترسی منجیل

نوع پروژه: دیوار خاک مسلح با نمای بلوک گلدانی

محل اجرا: منجیل

سال اجرا: سال ۹۵

متراژ نما: ۲۰۰۰ مترمربع

نوع محصول: ژئوگرید و بلوک

توضیحات :

از ویژگی های بارز این پروژه سرعت اجرای آن بوده که سبب شده این پروژه طی ۲۵ روز و پیش از تعطیلات نوروز سال ۱۳۹۶ افتتاح گردد.