شرکت انرژی عناصر آینده

پروژه تثبیت بستر راه آهن حجاما – ساوا در سماوه عراق

توضیحات:

استفاده از زهکشهای عمودی ژئوسنتتیکی و ژئوتکستایل و تثبیت بستر در مسیر راه آهن سرتاسری عراق تجربه موفقی از قدرت اجرای مهندسین ایرانی تحت نظارت یکی از قویترین مشاورین آلمانی در یک پروؤه راه آهن می باشد.