شرکت انرژی عناصر آینده

پروژه بندر انزلی

نوع پروژه:  ساخت دایک ساحلی

نوع محصول:   ژئودایک

توضیحات:

اولین بار با نمایش کاربرد موفق پروژه های ژئودایک در حاشیه دریای خزر میباشد.

پر کردن مصالح ژئودایک توسط ماسه دریا صورت گرفته و از ویژگی های بارز پروژه اجرا در امواج و بستر سست دریا بوده است.