شرکت انرژی عناصر آینده

پروژه اراضی نوسازی عباس آباد

نوع محصول: ژئوگرید و بلوک گلدانی

توضیحات :

پروژه با بافت معماری ویژه اراضی نوسازی عباس آبد و پارک آب و آتش خود هم اکنون یکی از نماد های معماری و گردشگری شهر تهران است.

این شرکت با نگاهی ویژه به ترکیب دیوار سبز و حفظ پایداری بنا نسبت به احداث دیوارهای متعدد خاک مسلح در پروژه اقدام نمود.