ورود ژئوسنتتیکها بعنوان یک فصل در فهرست بها منجر شد که در پاییز ۹۵ سمینار با همکاری جامعه مهندسین مشاور و انجمن ژئوسنتتیک ایران در محل ساختمان جامعه مهندسین مشاور برگزار گردد. مهندس محمدرضا اشکبوسی دبیر انجمن ژئوسنتتیک ایران و مدیر عامل شرکت انرژی عنا با تحلیل موارد موجود در فهرست بها نسبت به ارائه مثالهای موردی و محاسباتی آیتمهای ژئوسنتتیک بر اساس فهرست بها ارائه اطلاعات کرد.

 

سمینار فهرست بها

سخنرانی مهندس محمدرضا اشکبوسی دبیر انجمن ژئوسنتتیک ایران