این بلوکها به روش ویبره پرس تولید می شوند که طی سه مرحله تولید بلوک صورت می گیرد مرحله اول شامل ویبره با نیروی ۴۰۰ تن می باشد که منجر به تولید قطعه ای با دانسیته ۲٫۲(تن بر متر مکعب) می شود مرحله دوم curing (عمل آوری) می باشد که این مرحله شامل بخاردهی قطعات به مدت ۱۲ ساعت و سپس دوش آب به مدت ۷۲ ساعت می باشد.

مشخصات استاندارد قطعات ژئوبلوک:

– مقاومت فشاری حداقل ۲۱ مگاپاسکال(۲۸ روزه)

– متوسط جذب آب مناطق سردسیر۱۲۰(kg/m3)

– متوسط جذب آب مناطق گرمسیر و معتدل۱۶۰(kg/m3)

– متوسط وزن حجمی ۲۰۰۲(kg/m3) (قطعه توخالی)

– متوسط نیروی برشی قطعه ۹۴۰۶ N/m

– حداکثر تولارانس ابعاد قطعه بتنی ۳ میلیمتر

قطعات ژئوبلوک

 

Full Block

بلوک استاندارد

Half Block

بلوک نیمه

Right corner block

بلوک کرنر راست

Right corner block

بلوک کرنر چپ

 

×