سمینار انرژی پاک و محیط زیست هوشمند در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در روز ۲۹ آذر ماه برگزار شد.

 

 

انرژی عناصر آینده

سمینار انرژی پاک و محیط زیست هوشمند